مطالعه بازار.

داده های دقیق، پایه و اساس کلیه فعالیتهای موفق تجاری است و اطلاعات زیادی در مورد مشتریان احتمالی فراهم می کند. این داده ها به صاحبان کسب و کار اجازه می دهد تا قبل از تعهد سرمایه گذاری، امکان عملی آن را تعیین کنند. مطالعه بازار اطلاعات مربوطه را برای کمک به حل چالش هایی که به احتمال زیاد کسب و کار شما با آن روبرو خواهد شد فراهم می کند. در حقیقت، ایجاد استراتژی های زیر بدون تحقیق غیرممکن است:

تحقیقات بازار شامل دو نوع داده است:

تیم زی‌پلتفرم‌ با استفاده از کارشناسان باتجربه قادر به جمع آوری هر دو نوع اطلاعات مورد نیاز شماست. ما این داده ها را از منابع زیر کسب می کنیم:

مطالعه بازار قدم اول و بسیار مهم شروع کسب و کار شماست که باید بسیار جدی گرفته شود، چرا که نتایج آن همراه با بررسی رقبا، پیش درآمد طراحی مدل تجاری خواهد بود.